Vải sau khi ra hoa thì nên bón phân gì?

Vải sau khi ra hoa thì nên bón phân gì nếu không có phân chuồng vậy cả nhà?

Nên Bón NPK 5-10-3 +8S không?

1 trả lời

2

16-16-8 + TE

Lu ý! website đang chạy thử nghiệm.
Mọi chi tiết liên hệ 0843.286.386 - [email protected]